Nanostructured Thermo-responsive Surfaces Engineered via Stable Immobilization of Smart Nanogels with Assistance of Polydopamine.

Zhang, Lei; Liu, Zhuang; Liu, Lu-Yue; Pan, Jun-Li; Luo, Feng; Yang, Chao; Xie, Rui; Ju, Xiao-Jie; Wang, Wei; Chu, Liang-Yin.
ACS Appl Mater Interfaces; 2018 Nov 26.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30474965