Nanoformulated ABT-199 to effectively target Bcl-2 at mitochondrial membrane alleviates airway inflammation by inducing apoptosis.

Tian, Bao-Ping; Li, Fangyuan; Li, Ruiqing; Hu, Xi; Lai, Tian-Wen; Lu, Jingxiong; Zhao, Yun; Du, Yang; Liang, Zeyu; Zhu, Chen; Shao, Wei; Li, Wen; Chen, Zhi-Hua; Sun, Xiaolian; Chen, Xiaoyuan; Ying, Songmin; Ling, Daishun; Shen, Huahao.
Biomaterials; 192: 429-439, 2018 Jun 18.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30500724