Label-Free Quantitative Proteomics of Lysine Acetylome Identifies Substrates of Gcn5 in Magnaporthe oryzae Autophagy and Epigenetic Regulation.

Liang, Meiling; Zhang, Shulin; Dong, Lihong; Kou, Yanjun; Lin, Chaoxiang; Dai, Weijun; Zhang, Lian-Hui; Deng, Yi Zhen.
mSystems; 3(6)2018 Nov-Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30505942

Não foram localizados documentos relacionados