[Key anatomies of DeLancey's three levels of vaginal support theory: an observation in laparoscopic surgery].

Zhao, Xiaofeng; Chen, Gongli; Lei, Ling; Wu, Xiaomei; Liu, Shikai; Wang, Juntao; Hu, Bin; Lyu, Weiguo.
Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban; 47(4): 329-337, 2018 Feb 25.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-30511517