Glycolipid iGb3 feedback amplifies innate immune responses via CD1d reverse signaling.

Liu, Xingguang; Zhang, Peng; Zhang, Yunkai; Wang, Zheng; Xu, Sheng; Li, Yingke; Huai, Wanwan; Zhou, Qingqing; Chen, Xiang; Chen, Xi; Li, Nan; Wang, Peng; Li, Yunsen; Cao, Xuetao.
Cell Res; 2018 Dec 04.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30514903

Não foram localizados documentos relacionados