Tetranuclear cobalt(ii)-isonicotinic acid frameworks: selective CO capture, magnetic properties, and derived "CoO" exhibiting high performance in lithium ion batteries.

Zhou, Lei; Fan, Honghong; Zhou, Baolei; Cui, Zheng; Qin, Bowen; Zhang, Xiaoying; Li, Wenliang; Zhang, Jingping.
Dalton Trans; 2018 Dec 05.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30516197

Não foram localizados documentos relacionados