Prognostic value of computed tomography radiomics features in patients with gastric cancer following curative resection.

Li, Wuchao; Zhang, Liwen; Tian, Chong; Song, Hui; Fang, Mengjie; Hu, Chaoen; Zang, Yali; Cao, Ying; Dai, Shiyuan; Wang, Fang; Dong, Di; Wang, Rongpin; Tian, Jie.
Eur Radiol; 2018 Dec 05.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30519931