Pt-C Interfaces Based on Electronegativity-Functionalized Hollow Carbon Spheres for Highly Efficient Hydrogen Evolution.

Shang, Xiao; Liu, Zi-Zhang; Lu, Shan-Shan; Dong, Bin; Chi, Jing-Qi; Qin, Jun-Feng; Liu, Xien; Chai, Yong-Ming; Liu, Chen-Guang.
ACS Appl Mater Interfaces; 2018 Dec 06.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30521308