Adiponectin alleviates blood hypercoagulability via inhibiting endothelial cell apoptosis induced by oxidative stress in septic rats.

Hou, Yun; Wang, Xi-Feng; Lang, Zhi-Qiang; Zhao, Wei; Jin, Yinchuan; Zhang, Hong-Qin; Zhang, Lian-Shuang.
Iran J Basic Med Sci; 21(10): 1013-1019, 2018 Oct.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30524674