Slow relaxation of the magnetization observed in mononuclear Ln-radical compounds with D geometry configurations.

Chen, Peng Yun; Wu, Ming Ze; Liu, Zhong Yi; Tian, Li; Zhang, Yi Quan.
Dalton Trans; 2018 Dec 07.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30525132