Breakfast replacement with a liquid formula improves glycemic variability in patients with type 2 diabetes: a randomized clinical trial.

Peng, Jiahui; Lu, Jingyi; Ma, Xiaojing; Ying, Lingwen; Lu, Wei; Zhu, Wei; Bao, Yuqian; Zhou, Jian.
Br J Nutr; : 1-25, 2018 Dec 11.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30526707