Molecular cloning and functional characterization of a short peptidoglycan recognition protein from triangle-shell pearl mussel (Hyriopsis cumingii).

Huang, Ying; Pan, Jianlin; Li, Xuguang; Ren, Qian; Zhao, Zhe.
Fish Shellfish Immunol; 86: 571-580, 2019 Mar.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30529463