Akt3 is a target of miR-29c-3p and serves an important function in the pathogenesis of congenital heart disease.

Chen, Tao; Li, Shu-Jun; Chen, Bin; Huang, Qiong; Kong, Xiang-Ying; Shen, Chen; Gu, Hai-Tao; Wang, Xiao-Wei.
Int J Mol Med; 43(2): 980-992, 2019 Feb.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30535467