Upregulation of UBAP2L in Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells Promotes Functional Recovery in Rats with Spinal Cord Injury.

Lin, Guan-Lin; Wang, Huan; Dai, Jun; Li, Xiao; Guan, Ming; Ding, Qing; Wang, Huai-Xi; Fang, Huang.
Curr Med Sci; 38(6): 1081-1089, 2018 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30536073