cAMP/PKA signalling pathway regulates redox homeostasis essential for Sporisorium scitamineum mating/filamentation and virulence.

Chang, Changqing; Cai, Enping; Deng, Yi Zhen; Mei, Dan; Qiu, Shanxu; Chen, Baoshan; Zhang, Lian-Hui; Jiang, Zide.
Environ Microbiol; 21(3): 959-971, 2019 Mar.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30537399