Author Correction: Eosinophil differentiation in the bone marrow is promoted by protein tyrosine phosphatase SHP2.

Xia, Li-Xia; Hua, Wen; Jin, Yan; Tian, Bao-Ping; Qiu, Zhang-Wei; Zhang, Chao; Che, Luan-Qing; Zhou, Hong-Bin; Wu, Yin-Fang; Huang, Hua-Qiong; Lan, Fen; Ke, Yue-Hai; Lee, James J; Li, Wen; Ying, Song-Min; Chen, Zhi-Hua; Shen, Hua-Hao.
Cell Death Differ; 2018 Dec 13.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30546073