Neuroprotection of quercetin on central neurons against chronic high glucose through enhancement of Nrf2/ARE/glyoxalase-1 pathway mediated by phosphorylation regulation.

Liu, Yao-Wu; Liu, Xiao-Li; Kong, Li; Zhang, Meng-Ya; Chen, Ya-Jing; Zhu, Xia; Hao, Yun-Chao.
Biomed Pharmacother; 109: 2145-2154, 2019 Jan.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30551472