The critical role of microRNAs in stress response: Therapeutic prospect and limitation.

Du, Jie; Li, Mingliang; Huang, Qiong; Liu, Wanli; Li, Wen-Qun; Li, Yuan-Jian; Gong, Zhi-Cheng.
Pharmacol Res; 142: 294-302, 2019 Apr.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30553824