The jasmonate-responsive transcription factor <i>CbWRKY24</i> regulates terpenoid biosynthetic genes to promote saponin biosynthesis in <i>Conyza blinii</i> H. Lév.

Sun, Wen-Jun; Zhan, Jun-Yi; Zheng, Tian-Run; Sun, Rong; Wang, Tao; Tang, Zi-Zhong; Bu, Tong-Liang; Li, Cheng-Lei; Wu, Qi; Chen, Hui.
J Genet; 97(5): 1379-1388, 2018 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30555086