Adipocytes fuel gastric cancer omental metastasis PITPNC1-mediated fatty acid metabolic reprogramming.

Tan, Yujing; Lin, Kelin; Zhao, Yang; Wu, Qijing; Chen, Dongping; Wang, Jin; Liang, Yanxiao; Li, Jingyu; Hu, Jiazhu; Wang, Hao; Liu, Yajing; Zhang, Shuyi; He, Wanming; Huang, Qiong; Hu, Xingbin; Yao, Zhiqi; Liang, Bishan; Liao, Wangjun; Shi, Min.
Theranostics; 8(19): 5452-5468, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30555557