A spatially varying charge model for regulating site-selective protein adsorption and cell behaviors.

Zhang, Kejia; Xing, Jun; Chen, Junqi; Wang, Zhengao; Zhai, Jinxia; Yao, Tiantian; Tan, Guoxin; Qi, Suijian; Chen, Dafu; Yu, Peng; Ning, Chengyun.
Biomater Sci; 7(3): 876-888, 2019 Feb 26.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30556087