Ligation of CD180 contributes to endotoxic shock by regulating the accumulation and immunosuppressive activity of myeloid-derived suppressor cells through STAT3.

Dong, Guanjun; Yao, Xiaoying; Yan, Fenglian; Zhang, Hui; Zhu, Yuzhen; Yang, Yonghong; Shi, Hui; Zhang, Junfeng; Ning, Zhaochen; Wang, Cuiling; Cheng, Panpan; Hu, Yuan; Ma, Qun; Dai, Jun; Li, Zhihua; Li, Chunxia; Ming, Jiankuo; Li, Xuehui; Si, Chuanping; Xiong, Huabao.
Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis; 1865(3): 535-546, 2019 Mar 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30557700