Curcumin Inhibits Proliferation of Synovial Cells by Downregulating Expression of Matrix Metalloproteinase-3 in Osteoarthritis.

Zeng, Jian-Jun; Wang, Hai-Dong; Shen, Zhong-Wei; Yao, Xiao-Dong; Wu, Cheng-Jun; Pan, Tao.
Orthop Surg; 11(1): 117-125, 2019 Feb.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30560591