Kraft Mesh Origami for Efficient Oil-Water Separation.

Liu, Yu-Qing; Jiao, Zhi-Zhen; Zhang, Yong-Lai; Liu, Yan; Jiang, Hao-Bo; Han, Dong-Dong; Sun, Hong-Bo.
Langmuir; 35(3): 815-823, 2019 Jan 22.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30563345