Genetic polymorphism predicting Methotrexate efficacy in Chinese patients with psoriasis vulgaris.

Kuang, Ye Hong; Lu, Yan; Yan, Ke Xiang; Liu, Pan Pan; Chen, Wang Qing; Shen, Min Xue; He, Yi Jing; Wu, Li Sha; Qin, Qun Shi; Zhou, Xing Chen; Li, Jie; Su, Juan; zhiLv, Cheng; Zhu, Wu; Chen, Xiang.
J Dermatol Sci; 93(1): 8-13, 2019 Jan.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30563733