Design, synthesis and biological evaluation of novel 7-amino-[1,2,4]triazolo[4,3-f]pteridinone, and 7-aminotetrazolo[1,5-f]pteridinone derivative as potent antitumor agents.

Hou, Yunlei; Zhu, Liangyu; Li, Zhiwei; Shen, Qi; Xu, Qiaoling; Li, Wei; Liu, Yajing; Gong, Ping.
Eur J Med Chem; 163: 690-709, 2019 Feb 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30572179