Portal hypertension predicts short-term and long-term outcomes after hepatectomy in hepatocellular carcinoma patients.

Zheng, Yan-Wen; Wang, Kun-Peng; Zhou, Jiang-Jiao; Zhang, Ze-Qun; Xiong, Li; Wen, Yu; Zou, Heng.
Scand J Gastroenterol; 53(12): 1562-1568, 2018 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30572742