[Effect of total triterpenoids of Chaenomeles speciosa on PPARγ/SIRT1/NF-κBp65 signaling pathway and intestinal mucosal barrier of ulcerative colitis induced by DSS in mice].

Xiong, Xing-Jun; Li, Xiao-Mei; He, Yu-Min; Li, Xiao-Qin; Xu, Hai-Yan; Feng, Min-Lu; He, Hai-Bo; Zhang, Ji-Hong; Zhu, Shu; Zou, Kun.
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 43(21): 4295-4304, 2018 Nov.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-30583632

Não foram localizados documentos relacionados