[Effects of Dendrobium huoshanense on expressions and activities of hepatic microsomal cytochrome P450s in mice].

Wang, Chang-Suo; Wang, Kai; Meng, Xin; Ouyang, Zhen; Dai, Jun; Chen, Nai-Fu; Han, Bang-Xing; Wei, Yuan.
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 43(21): 4323-4329, 2018 Nov.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-30583636

Não foram localizados documentos relacionados