[The activation of CD11b by leukadherin-1 alleviates endotoxic shock through promoting the aggregation and activation of myeloid-derived suppressor cells].

Yao, Xiaoying; Dong, Guanjun; Zhu, Yuzhen; Yan, Fenglian; Zhang, Hui; Dai, Jun; Li, Xuehui; Xiong, Huabao; Si, Chuanping.
Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi; 34(11): 961-968, 2018 Nov.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-30591103

Não foram localizados documentos relacionados