Cisplatin-induced cardiotoxicity with midrange ejection fraction: A case report and review of the literature.

Hu, Yang; Sun, Bin; Zhao, Bin; Mei, Dan; Gu, Qing; Tian, Zhuang.
Medicine (Baltimore); 97(52): e13807, 2018 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30593170