Symptomatic venous thromboembolism associated with peripherally inserted central catheters predicts a worse survival in nasopharyngeal carcinoma: results of a large cohort, propensity score-matched analysis.

Liang, Yu-Jing; Tang, Lin-Quan; Sun, Xue-Song; Fan, Yu-Ying; Yan, Jin-Jie; Du, Yu-Yun; Guo, Shan-Shan; Liu, Li-Ting; Xie, Hao-Jun; Liu, Sai-Lan; Tang, Qing-Nan; Li, Xiao-Yun; Mai, Hai-Qiang; Chen, Qiu-Yan.
BMC Cancer; 18(1): 1297, 2018 Dec 29.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30594171