High TNFAIP6 level is associated with poor prognosis of urothelial carcinomas.

Chan, Ti-Chun; Li, Chien-Feng; Ke, Hung-Lung; Wei, Yu-Ching; Shiue, Yow-Ling; Li, Ching-Chia; Yeh, Hsin-Chih; Lee, Hsiang-Ying; Huang, Steven-K; Wu, Wen-Jeng; Li, Wei-Ming.
Urol Oncol; 37(4): 293.e11-293.e24, 2019 Apr.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30595463