Comparison of anti-inflammatory effects of berberine, and its natural oxidative and reduced derivatives from Rhizoma Coptidis in vitro and in vivo.

Li, Cai-Lan; Tan, Li-Hua; Wang, Yong-Fu; Luo, Chao-Dan; Chen, Han-Bin; Lu, Qiang; Li, Yu-Cui; Yang, Xiao-Bo; Chen, Jian-Nan; Liu, Yu-Hong; Xie, Jian-Hui; Su, Zi-Ren.
Phytomedicine; 52: 272-283, 2019 Jan.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30599908