Prognostic value of international normalized ratio to albumin ratio among critically ill patients with cirrhosis.

Gao, Feng; Cai, Meng-Xing; Lin, Miao-Tong; Xie, Wei; Zhang, Ling-Zhi; Ruan, Qian-Zi; Huang, Zhi-Ming.
Eur J Gastroenterol Hepatol; 31(7): 824-831, 2019 Jul.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30601338

Não foram localizados documentos relacionados