Ameliorative effect of supercritical fluid extract of Chrysanthemum indicum Linnén against D-galactose induced brain and liver injury in senescent mice via suppression of oxidative stress, inflammation and apoptosis.

Zhang, Xie; Wu, Jia-Zhen; Lin, Zhi-Xiu; Yuan, Qiu-Ju; Li, Yu-Cui; Liang, Jia-Li; Zhan, Janis Ya-Xian; Xie, You-Liang; Su, Zi-Ren; Liu, Yu-Hong.
J Ethnopharmacol; 234: 44-56, 2019 Apr 24.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30610932