Functional characterization of a potent anti-tumor polysaccharide in a mouse model of gastric cancer.

Li, Guangyu; Zhang, Yiran; Xie, Enjun; Yang, Xiang; Wang, Hao; Wang, Xijuan; Li, Wenwen; Song, Zijun; Mu, Qingdian; Zhan, Weihua; Wu, Qian; Huang, Juqing; Chen, Yufeng; Zhang, Ying; Wang, Fudi; Min, Junxia.
Life Sci; 219: 11-19, 2019 Feb 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30611785