Clinical significance of multiple gene detection with a 22-gene panel in formalin-fixed paraffin-embedded specimens of 207 colorectal cancer patients.

Gao, Xian Hua; Yu, Guan Yu; Hong, Yong Gang; Lian, Wei; Chouhan, Hanumant; Xu, Yi; Liu, Lian Jie; Bai, Chen Guang; Zhang, Wei.
Int J Clin Oncol; 24(2): 141-152, 2019 Feb.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30612269