Folic acid receptor-targeted human serum albumin nanoparticle formulation of cabazitaxel for tumor therapy.

Sun, Yating; Zhao, Yarong; Teng, Shanshan; Hao, Fei; Zhang, Huan; Meng, Fanchao; Zhao, Xiuting; Zheng, Xiaolong; Bi, Ye; Yao, Yicheng; Lee, Robert J; Teng, Lesheng.
Int J Nanomedicine; 14: 135-148, 2019.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30613142