Three new phenylspirodrimane derivatives with inhibitory effect towards potassium channel Kv1.3 from the fungus Stachybotrys chartarum.

Feng, Jia-Min; Li, Min; Zhao, Jin-Lian; Jia, Xiao-Na; Liu, Ji-Mei; Zhang, Min; Chen, Ri-Dao; Xie, Ke-Bo; Chen, Da-Wei; Yu, Hai-Bo; Dai, Jun-Gui.
J Asian Nat Prod Res; : 1-8, 2019 Jan 05.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30614271