Solanrubiellin A, a hydroanthraquinone dimer with antibacterial and cytotoxic activity from Solanum lyratum.

Chen, Hui; Du, Kun; Sun, Yan-Jun; Hao, Zhi-You; Zhang, Yan-Li; Bai, Jiang; Wang, Qing-Hua; Hu, Hai-Yu; Feng, Wei-Sheng.
Nat Prod Res; : 1-6, 2019 Jan 08.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30618289