[Monitoring and Analysis of the Spatio-temporal Change Characteristics of the PM Concentration Over Beijing-Tianjin-Hebei and Its Surrounding Regions Based on Remote Sensing].

Chen, Hui; Li, Qing; Li, Ying; Zhang, Lian-Hua; Mao, Hui-Qin; Zhou, Wei; Liu, Wei-Han.
Huan Jing Ke Xue; 40(1): 33-43, 2019 Jan 08.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-30628257

Não foram localizados documentos relacionados