Atomic zinc dispersed on graphene synthesized for active CO<sub>2</sub> fixation to cyclic carbonates.

Wang, Congwei; Song, Qingwen; Zhang, Kan; Liu, Ping; Wang, Junying; Wang, Jianmei; Zhang, Hengxuan; Wang, Junzhong.
Chem Commun (Camb); 55(9): 1299-1302, 2019 Jan 24.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30633298