Exfoliated Graphene Leads to Exceptional Mechanical Properties of Polymer Composite Films.

Pang, Yunsong; Yang, Junlong; Curtis, Tyler E; Luo, Shirui; Huang, Dezhao; Feng, Zhe; Morales-Ferreiro, Jorge O; Sapkota, Pitambar; Lei, Fan; Zhang, Jianming; Zhang, Qinnan; Lee, Eungkyu; Huang, Yajiang; Guo, Ruilan; Ptasinska, Sylwia; Roeder, Ryan K; Luo, Tengfei.
ACS Nano; 13(2): 1097-1106, 2019 Feb 26.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30633498

Não foram localizados documentos relacionados