Effects of tylosin, ciprofloxacin, and sulfadimidine on mcrA gene abundance and the methanogen community during anaerobic digestion of cattle manure.

Zhang, Xin; Gu, Jie; Wang, Xiaojuan; Zhang, Kaiyu; Yin, Yanan; Zhang, Ranran; Zhang, Sheqi.
Chemosphere; 221: 81-88, 2019 Apr.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30634152