Combining orthogonal CRISPR and CRISPRi systems for genome engineering and metabolic pathway modulation in Escherichia coli.

Sung, Li-Yu; Wu, Meng-Ying; Lin, Mei-Wei; Hsu, Mu-Nung; Truong, Vu Anh; Shen, Chih-Che; Tu, Yi; Hwang, Kuen-Yuan; Tu, An-Pang; Chang, Yu-Han; Hu, Yu-Chen.
Biotechnol Bioeng; 116(5): 1066-1079, 2019 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30636321

Não foram localizados documentos relacionados