SHR-A1403, a novel c-Met antibody-drug conjugate, exerts encouraging anti-tumor activity in c-Met-overexpressing models.

Yang, Chang-Yong; Wang, Lei; Sun, Xing; Tang, Mi; Quan, Hai-Tian; Zhang, Lian-Shan; Lou, Li-Guang; Gou, Shao-Hua.
Acta Pharmacol Sin; 2019 Jan 14.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30643210