Asymmetric Alkenylation of Enones and Imines Enabled by A Highly Efficient Aryl to Vinyl 1,4-Rhodium Migration.

Zhang, Shu-Sheng; Hu, Tian-Jiao; Li, Meng-Yao; Song, Yi-Kang; Yang, Xiao-Di; Feng, Chen-Guo; Lin, Guo-Qiang.
Angew Chem Int Ed Engl; 58(11): 3387-3391, 2019 Mar 11.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30644152