Sirtuin 1 alleviates diabetic neuropathic pain by regulating synaptic plasticity of spinal dorsal horn neurons.

Zhang, Zongqin; Ding, Xiaobao; Zhou, Zhiwei; Qiu, Zhuang; Shi, Naihao; Zhou, Shasha; Du, Lei; Zhu, Xia; Wu, Yuqing; Yin, Xiaoxing; Zhou, Chenghua.
Pain; 160(5): 1082-1092, 2019 05.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30649099

Não foram localizados documentos relacionados