An Accurate and Powerful Method for Copy Number Variation Detection.

Xiao, Feifei; Luo, Xizhi; Hao, Ning; Niu, Yue S; Xiao, Xiangjun; Cai, Guoshuai; Amos, Christopher I; Zhang, Heping.
Bioinformatics; 2019 Jan 14.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30649252